Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Januari 2023

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de Website en/of het Platform.

1. Inleiding

1.1. YouLend Limited (ondernemingsnummer 12576377, geregistreerd kantooradres 90 High Holborn, 5th Floor, Londen, Engeland WC1V 6LJ), inclusief al onze 100% dochterondernemingen, al naargelang de context ("YouLend", "wij", "onze" of "ons") biedt gebruikers en aanvragers ("Klant", "u" of "uw") toegang tot een online platform (het "Platform") dat beschikbaar is op www.youlend.com (de "Website").

1.2. Deze algemene voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de Website en/of het Platform. Het gebruik van de Website en/of het Platform omvat het verkrijgen van toegang tot, browsen, registreren voor of aanvragen van onze producten en diensten.

1.3. Door op welke manier dan ook toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en het Platform, accepteert u, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan, deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website en het Platform niet te gebruiken.

1.4. Het doel van het Platform is het bemiddelen van financieringsovereenkomsten (de “Financieringscontracten”) met zakelijke klanten. Als u financiering krijgt via het Platform, moeten deze Gebruiksvoorwaarden worden gelezen in samenspraak met de algemene voorwaarden die voor u zijn opgenomen, zoals uiteengezet in uw individuele Financieringscontract. Als er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een Financieringscontract, prevaleert het Financieringscontract (indien van toepassing).

1.5. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op klanten die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Wij kunnen niet garanderen dat inhoud die beschikbaar is op of via de Website en het Platform geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in overige jurisdicties.

2. Andere toepasselijke voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden gelezen in samenspraak met de volgende aanvullende voorwaarden die tevens van toepassing zijn op uw gebruik van de Website en het Platform:

2.1. Onze Privacy Verklaring, dat details bevat over hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen.

2.2. Onze Cookie Verklaring, dat informatie bevat over de cookies op de Website en het Platform.

2.3. Elk toepasselijk Financieringscontract dat wij met u aangaan.

3. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, de Website en het Platform

3.1. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Als wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden op deze pagina plaatsen en bovenaan deze pagina aangeven op welke datum de Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt. Als u de Website en/of het Platform blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

3.2. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina elke keer dat u de Website en/of het Platform gebruikt te controleren, aangezien deze op u van toepassing zijn.

3.3. Wij kunnen de Website en/of het Platform, inclusief de inhoud ervan, van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen.

4. Toegang tot en gebruik van de Website en het Platform

4.1. YouLend kan niet garanderen dat de Website en/of het Platform, of enige inhoud daarop, altijd en zonder onderbrekingen beschikbaar zal zijn. Toegang tot de Website of het Platform is toegestaan op tijdelijke basis en het kan voorkomen dat wij de toegang tot de Website of het Platform, of een deel daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving moeten opschorten, intrekken of beperken.

4.2. U bent ervoor verantwoordelijk alle nodige handelingen te verrichten om toegang te krijgen tot de Website en het Platform.

4.3. Ook is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat elke andere persoon, die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Website en/of het Platform via uw internetverbinding, op de hoogte is van deze Gebruiksvoorwaarden, eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn en dat zij zich daaraan houden.

4.4. U dient de Website of het Platform niet te openen of te gebruiken behalve voor het beoogde doel en u zult, onder andere:

• de Website of het Platform niet gebruiken op een manier die verboden is door deze gebruiksvoorwaarden, die onwettig is onder toepasselijke wetgeving en/of die de werking ervan zal verstoren;

• de Website of het Platform niet gebruiken om fraude te plegen;

• op geen enkele manier ongeoorloofde toegang verkrijgen tot, ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen in of materiaal introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor de Website, het Platform of YouLend;

• geen kopieën maken, wijzigen, reproduceren, verzenden, aanpassen of distribueren van het geheel of enig deel van het Platform of de Website of enige materialen of informatie daarin, anders dan wettelijk toegestaan;

• het IP-adres van de computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of het Platform op generlei wijze verbergen of verstoren, of anderszins stappen ondernemen om te voorkomen dat wij het daadwerkelijke IP-adres van de computer die u gebruikt tijdens het bezoeken van de Website of het Platform correct kunnen identificeren; en/of

• de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk op de Website en/of het Platform niet onderzoeken, scannen of testen.

5. Algemene Voorwaarden voor de YouLend Accounts

5.1. Wanneer u zich registreert of financiering aanvraagt op het Platform of de Website (of in het geval van een aanvraag door een derde partij, wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot uw account), moeten YouLend-accountgegevens en een wachtwoord worden aangemaakt of ontvangen. U bent verplicht om het wachtwoord en de YouLend-accountgegevens strikt vertrouwelijk te houden en mag deze niet bekendmaken aan derden.

5.2. U wordt aangeraden het wachtwoord regelmatig te wijzigen. Wachtwoorden moeten een combinatie van hoofdletters en kleine letters en cijfers en/of symbolen bevatten. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en wij raden aan wachtwoorden te gebruiken die een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen bevatten. Dit helpt het risico van ongeoorloofd gebruik van uw account te beperken.

5.3. Wij hebben het recht om elk YouLend-account of -wachtwoord op elk moment uit te schakelen als u, naar onze redelijke mening, niet hebt voldaan aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

5.4. De Klant stemt ermee in dat YouLend het recht heeft om te veronderstellen dat alle correspondentie, bestellingen, overschrijvingen en instructies die worden gedaan met verwijzing naar uw wachtwoord en account door u zijn gedaan. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen via info@youlend.com als u weet of vermoedt dat uw accountgegevens of wachtwoord worden misbruikt.

5.5. Door een financieringsaanvraag in te dienen, gaat u ermee akkoord en bevestigt u dat:

• alle informatie die u heeft verstrekt nauwkeurig en correct is en dat u bevoegd bent om informatie te verstrekken namens het bedrijf of de zakelijke entiteit waarvan u de gegevens heeft verstrekt;

• u namens het genoemde bedrijf of de zakelijke entiteit een juridisch bindende overeenkomst met ons kunt aangaan;

• u het Platform of de Website alleen zult gebruiken voor het verkrijgen van financiering zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke Financieringscontract;

• u een actueel adres, telefoonnummer en e-mailadres heeft opgegeven voor het bedrijf of de bedrijfseenheid die u vertegenwoordigt en dat u ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen als uw contactgegevens wijzigen;

• u een directeur, functionaris of anderszins bevoegd bent om op te treden namens het bedrijf of de zakelijke entiteit;

• u geeft ons te allen tijde toestemming om alle middelen te gebruiken die wij nodig achten om uw identiteit te verifiëren bij externe informatieverstrekkers, en om bij kredietreferentiebureaus te zoeken naar het genoemde bedrijf, de zakelijke entiteit en diens functionarissen, in overeenstemming met onze Privacy Verklaring;

• u machtigt YouLend om een kredietreferentiebureau zoekopdracht uit te voeren op het genoemde bedrijf of de zakelijke entiteit en de aanvrager, hun financiële partners en bedrijven. Voor alle duidelijkheid: de autorisatie aan YouLend omvat een autorisatie voor het doen van zoekopdrachten bij kredietreferentiebureaus naar alle directeuren, functionarissen of personen die bevoegd zijn om op te treden namens het genoemde bedrijf of de zakelijke entiteit, evenals eventuele borgstellers, in overeenstemming met onze Privacy Verklaring;

• u stemt ermee in dat YouLend samenwerkt met uw betalingsgateway en andere derde partijen om de financiering verder te verwerken;

• u machtigt YouLend om een betaalrekening aan te maken voor de genoemde onderneming of bedrijfseenheid om de terugbetaling van de potentieel aan de genoemde onderneming of bedrijfseenheid te verstrekken financiering te vergemakkelijken; en

• als een financieringsaanvraag namens u is gedaan door een derde partij (bijvoorbeeld door een externe boekhouder of een kredietbemiddelaar), wordt u gevraagd te bevestigen dat de door de derde partij ingevoerde informatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig is voordat u het Financieringscontract aangaat. Door dit te doen, bevestigt u dat de verklaringen in deze sectie correct zijn.

6. Gegevensnauwkeurigheid en fouten

6.1. De inhoud op de Website of het Platform wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en is niet bedoeld als advies om op te vertrouwen.

6.2. YouLend aanvaard geen enkele verplichting om inhoud op de Website en/of het Platform bij te werken die op enig moment verouderd kan zijn. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op de Website en het Platform bij te werken, kunnen wij niet garanderen dat de Website en/of het Platform of de inhoud ervan vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

7. Intellectueel eigendom

7.1. YouLend is de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website, het Platform en daarop gepubliceerd materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

7.2. Uw registratie op en gebruik van ons Platform vormt geen overdracht van rechten op de inhoud en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten op ons Platform.

7.3. Tenzij anders toegestaan bij wet, gaat u ermee akkoord onze webpagina's of enige inhoud op de Website of het Platform, inclusief maar niet beperkt tot prijsgegevens, niet te monitoren, gebruiken of kopiëren zonder onze voorafgaande toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik of reproductie kan worden vervolgd.

7.4. Alle gegevens die door derden aan YouLend in licentie zijn gegeven, worden uitsluitend verstrekt voor gebruik op de Website of het Platform en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de toestemming van de betreffende derde partijen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor fraude, opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die onder de wetgeving van Engeland en Wales niet kan worden uitgesloten of beperkt (inclusief met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel).

8.2. Voor zover bij wet toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Website of het Platform of enige inhoud daarop, expliciet dan wel impliciet.

8.3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met (op enig moment):

• gebruik of onvermogen tot het gebruik van de Website en/of het Platform;

• gebruik van of vertrouwen op inhoud die wordt weergegeven op de Website en/of het Platform;

• winst-, omzet-, zaken- of inkomstenderving;

• handelsonderbreking;

• verlies van verwachte besparingen;

• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

• enige indirecte of gevolgschade in elk geval.

8.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een zogeheten distributed denial of service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website en/of het Platform of voor het downloaden van enige inhoud door u.

9. Virussen

9.1. YouLend garandeert niet dat de Website en/of het Platform veilig of vrij van bugs of virussen zullen zijn. U wordt aanbevolen uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

9.2. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw informatietechnologie, computerprogramma's en platforms te configureren om toegang te krijgen tot de Website of het Platform.

10. Links en verwijzingen naar derden

De Website en/of het Platform kunnen hyperlinks of verwijzingen naar een website van derden bevatten. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak aangeboden. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie op dergelijke websites. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van derden betekent niet dat wij de website, producten of diensten van die derde partij onderschrijven. Uw gebruik van een website van derden kan onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van de website van die derde partij.

11. YouLend-vergoedingen en -kosten

11.1. De Website en het Platform worden gratis ter beschikking gesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van financiering op het Platform en/of de Website of het registreren van een YouLend-account.

11.2. Als uw financieringsaanvraag wordt goedgekeurd, worden de details van de financiering gespecificeerd in het Financieringscontract, inclusief eventuele bedragen die verschuldigd zijn aan de geldschieter en/of aan YouLend.

11.3. De administratiekosten en andere kosten van YouLend worden uiteengezet in de Financieringscontracten.

12. Slotbepalingen

12.1. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden.

12.2. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in enig opzicht ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

12.3. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en dienen niet als advies waarop u kunt vertrouwen. U dient altijd gekwalificeerde professionele adviseur(s) te raadplegen voor financieel, juridisch, fiscaal of ander advies.

12.4. Eventuele kennisgevingen zullen elektronisch worden verstrekt.

12.5. Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar: info@youlend.com.