Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2023 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i/lub Platformy.

1. Wprowadzenie

1.1. YouLend Limited (nr ew. firmy 12576377, adres siedziby 90 High Holborn, 5th Floor, Londyn, Anglia WC1V 6LJ), w tym wszystkie nasze spółki zależne, w zależności od kontekstu („YouLend”, „my”, „nasz” lub „nas”), zapewnia użytkownikom i wnioskodawcom („Klient”, „Ty” lub „Twój”) dostęp do platformy internetowej („Platforma”) aktywnej pod adresem www.youlend.com („Witryna”).

1.2. Niniejsze warunki („Warunki korzystania”) określają zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z Witryny i/lub Platformy. Korzystanie z Witryny i/lub Platformy obejmuje uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, rejestrację lub składanie wniosków o skorzystanie z naszych produktów i usług.

1.3. Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny i Platformy w jakikolwiek sposób, akceptujesz niniejsze Warunki korzystania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie możesz korzystać z Witryny i Platformy.

1.4. Celem Platformy jest pośrednictwo w zawieraniu umów o finansowanie („Umowy o finansowanie”) z klientami biznesowymi. Uzyskując dostęp do finansowania za pośrednictwem Platformy , niniejsze Warunki korzystania powinny być czytane razem z warunkami określonymi w indywidualnej Umowie o finansowanie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszymi Warunkami korzystania a jakąkolwiek Umową o finansowanie, wiążące są postanowienia Umowy o finansowanie (jeśli dotyczy).

1.5. Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do Klientów mieszkających w Wielkiej Brytanii i UE. Nie gwarantujemy, że treści umieszczone w Witrynie i na Platformie lub dostępne za ich pośrednictwem mają zastosowanie lub są dostępne w innych lokalizacjach.

2. Inne obowiązujące warunki

Niniejsze Warunki korzystania należy czytać razem z następującymi dodatkowymi warunkami, które również dotyczą korzystania przez Ciebie z Witryny i Platformy:

2.1. Polityka prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz lub które zbieramy od Ciebie.

2.2. Polityka plików cookie, która zawiera informacje o plikach cookie w Witrynie i na Platformie.

2.3. Wszelkie obowiązujące Umowy o finansowanie, które z Tobą zawieramy.

3. Zmiany w Warunkach korzystania, w Witrynie i na Platformie

3.1. Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach korzystania. Jeśli dokonamy jakichkolwiek zmian, opublikujemy zaktualizowane Warunki korzystania na niniejszej stronie, a na górze tej strony podamy datę ostatniej zmiany Warunków korzystania. Kontynuowanie korzystania z Witryny i/lub Platformy po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek w Warunkach korzystania oznacza akceptację zmienionych Warunków korzystania.

3.2. Prosimy o sprawdzanie tej strony za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny i/lub Platformy w celu zapoznania się z Warunkami korzystania, ponieważ będą one miały do Ciebie zastosowanie.

3.3. Co pewien czas możemy aktualizować i zmieniać Witrynę i/lub Platformę, w tym wszelkie treści na nich zawarte.

4. Dostęp i korzystanie z Witryny oraz Platformy

4.1. YouLend nie gwarantuje, że Witryna i/lub Platforma lub jakakolwiek znajdująca się na nich zawartość będzie zawsze dostępna a korzystanie z niej będzie przebiegało bez zakłóceń. Dostęp do Witryny lub Platformy jest udzielany tymczasowo i możemy być zmuszeni do zawieszenia, odwołania lub ograniczenia dostępu do Witryny lub Platformy lub dowolnej ich części bez uprzedzenia.

4.2. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich działań niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny i Platformy.

4.3. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że każda inna osoba, która uzyskuje dostęp do Witryny i/lub Platformy lub korzysta z niej za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, jest świadoma i przestrzega niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkich innych obowiązujących warunków.

4.4. Nie będziesz uzyskiwać dostępu ani korzystać z Witryny lub Platformy w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem oraz nie będziesz, ani nie będziesz usiłować, między innymi:

• korzystać z Witryny lub Platformy w sposób zabroniony przez niniejsze Warunki korzystania, niezgodny z prawem w świetle obowiązującego prawa i/lub zakłócający ich działanie;

• korzystać z Witryny lub Platformy w celu popełnienia jakiegokolwiek oszustwa;

• uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu, dokonywać nieautoryzowanych zmian lub wprowadzać jakichkolwiek materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe dla Witryny, Platformy lub YouLend w jakikolwiek sposób;

• kopiować, modyfikować, odtwarzać, przekazywać, zmieniać ani rozpowszechniać całości lub części Platformy lub Witryny, lub jakichkolwiek materiałów lub informacji na nich zawartych, w sposób inny niż dozwolony przez prawo;

• ukrywać lub w jakikolwiek sposób ingerować w adres IP komputera, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny lub Platformy, lub w inny sposób podejmować kroki uniemożliwiające nam prawidłową identyfikację rzeczywistego adresu IP komputera, z którego korzystasz podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub Platformy; lub

• badać, skanować ani testować luk w zabezpieczeniach jakiegokolwiek systemu lub sieci w Witrynie i/lub na Platformie.

5. Ogólne warunki korzystania z kont YouLend

5.1. Podczas rejestracji lub ubiegania się o finansowanie na Platformie lub w Witrynie (lub w przypadku wniosku składanego przez osobę trzecią, przy pierwszym logowaniu do konta) będziesz musiał założyć konto YouLend lub otrzymasz dane logowania do konta YouLend oraz hasło. Jesteś zobowiązany do zachowania hasła i danych logowania do konta YouLend w ścisłej poufności i nie możesz ich ujawniać osobom trzecim.

5.2. Hasło należy zmieniać regularnie. Hasła powinny zawierać kombinację wielkich i małych liter oraz cyfr i/lub symboli. W hasłach uwzględniana jest wielkość liter i zalecamy stosowanie haseł zawierających kombinację cyfr, symboli i liter o różnej wielkości. Pomoże to zapobiec ryzyku nieautoryzowanego dostępu do konta.

5.3. Mamy prawo w każdej chwili dezaktywować dowolne konto YouLend lub hasło, jeśli według naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania.

5.4. Klient potwierdza, że YouLend ma prawo zakładać, że wszelka korespondencja, zamówienia, przelewy i dyspozycje dokonywane przy użyciu Twojego hasła i konta są dokonywane przez Ciebie. Niezwłocznie powiadom nas, wysyłając wiadomość na adres info@youlend.com, jeśli wiesz lub podejrzewasz, że jakiekolwiek dane dotyczące Twojego konta lub hasło są niewłaściwie wykorzystywane.

5.5. Składając wniosek o dofinansowanie wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że:

• wszystkie podane przez Ciebie informacje są dokładne i prawidłowe, a Ty jesteś osobą upoważnioną do przekazania danych w imieniu firmy lub podmiotu gospodarczego, którego dane podałeś;

• możesz w imieniu tej firmy lub podmiotu gospodarczego zawrzeć z nami prawnie wiążącą umowę;

• będziesz korzystać z Platformy lub Witryny wyłącznie w celu uzyskania finansowania zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania i obowiązującą Umową o finansowanie;

• podałeś aktualny adres, numer telefonu i adres e-mail firmy lub podmiotu gospodarczego, który reprezentujesz i poinformujesz nas niezwłocznie, jeśli Twoje dane kontaktowe ulegną zmianie;

• jesteś dyrektorem, członkiem kadry kierowniczej lub jesteś na innej podstawie upoważniony do działania w imieniu danej firmy lub podmiotu gospodarczego;

• upoważniasz nas w dowolnym momencie do użycia wszelkich środków, które uznamy za niezbędne do zweryfikowania Twojej tożsamości u zewnętrznych dostawców informacji, jak również do przeszukiwania informacji w agencji kredytowej na temat wspomnianej firmy, podmiotu gospodarczego i jego władz zgodnie z naszą Polityka prywatności;

• upoważniasz YouLend do przeszukiwania informacji w agencji kredytowej na temat danej firmy lub podmiotu gospodarczego i wnioskodawcy, ich partnerów finansowych i firm. Dla uniknięcia wątpliwości, upoważnienie udzielone YouLend obejmuje upoważnienie do przeszukiwania informacji w agencji kredytowej na temat wszystkich dyrektorów, członków kierownictwa lub osób upoważnionych do działania w imieniu wymienionej firmy lub podmiotu gospodarczego, jak również wszystkich poręczycieli zgodnie z naszą Polityką prywatności;

• wyrażasz zgodę na współpracę YouLend z operatorem Twojej bramki płatniczej i innymi stronami trzecimi w celu realizacji finansowania;

• upoważniasz YouLend do założenia rachunku płatniczego dla wskazanej firmy lub podmiotu gospodarczego, aby umożliwić spłatę potencjalnego finansowania udzielonego wskazanej firmie lub podmiotowi gospodarczemu; oraz

• jeśli wniosek o finansowanie został złożony w Twoim imieniu przez osobę trzecią (na przykład przez zewnętrznego księgowego lub pośrednika kredytowego), przed zawarciem Umowy o finansowanie zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że informacje wprowadzone przez osobę trzecią są poprawne i zgodne z prawdą. Tym samym potwierdzasz, że oświadczenia zawarte w tej części są prawdziwe.

6. Dokładność danych i błędy

6.1. Treść Witryny i Platformy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera porad, którymi należy się sugerować.

6.2. Youlend nie ma obowiązku aktualizowania treści Witryny i/lub Platformy, które mogą być w danym momencie nieaktualne. Chociaż dokładamy należytych starań, aby aktualizować informacje w Witrynie i na Platformie, nie gwarantujemy, że Witryna i/lub Platforma lub jakiekolwiek treści na nich zawarte będą pozbawione błędów lub braków.

7. Prawo własności intelektualnej

7.1. YouLend jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny i Platformy oraz do publikowanych na nich materiałów. Utwory te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

7.2. Twoja rejestracja i korzystanie z naszej Platformy nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw do treści i związanych z nimi praw własności intelektualnej umieszczonych na naszej Platformie.

7.3. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone przez prawo, zobowiązujesz się nie monitorować, nie wykorzystywać ani nie kopiować naszych stron internetowych ani żadnych treści znajdujących się w Witrynie lub na Platformie, w tym między innymi żadnych danych dotyczących cen bez naszej uprzedniej zgody.  Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie lub powielanie materiałów może być przedmiotem postępowania sądowego.

7.4. Wszelkie dane udostępnione YouLend na mocy licencji udzielonej przez strony trzecie są udostępniane wyłącznie do użytku w Witrynie lub na Platformie i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody tych stron trzecich.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu oszustwa, winy umyślnej, rażącego zaniedbania lub innej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona przez prawo Anglii i Walii (w tym również w zakresie śmierci lub obrażeń ciała).

8.2. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia i inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do Witryny lub Platformy lub jakichkolwiek treści na nich zawartych, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane.

8.3. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód, czy to wynikających z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innych przyczyn, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z (w dowolnym momencie):

• korzystania lub braku możliwości skorzystania z Witryny i/lub Platformy;

• wykorzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w Witrynie i/lub na Platformie;

• utraty możliwości generowania zysków, sprzedaży, dochodów lub możliwości prowadzenia działalności;

• zakłóceń w prowadzeniu działalności;

• utraty przewidywanych oszczędności;

• utraty możliwości rozwoju działalności, wartości firmy lub reputacji; lub

• jakichkolwiek pośrednich lub wynikowych strat lub szkód.

8.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki DoS lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały w wyniku korzystania z Witryny i/lub Platformy lub pobrania jakichkolwiek treści.

9. Wirusy

9.1. YouLend nie gwarantuje, że Witryna i Platforma będą bezpieczne i wolne od błędów oraz wirusów. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

9.2. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swoich systemów informatycznych, programów komputerowych i platform w celu uzyskania dostępu do Witryny lub Platformy.

10. Linki i odniesienia do stron trzecich

Witryna i Platforma mogą zawierać linki lub odniesienia do witryn stron trzecich. Wszelkie takie linki i odniesienia są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad witrynami stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek treści, materiały lub informacje na nich zawarte. Wyświetlanie linków i odniesień do witryn stron trzecich nie oznacza, że popieramy te strony internetowe, produkty lub usługi stron trzecich. Korzystanie przez Ciebie z witryny internetowej strony trzeciej może podlegać regulaminowi tej witryny.

11. Opłaty i prowizje YouLend

11.1. Witryna i Platforma są udostępniane nieodpłatnie. Złożenie wniosku o finansowanie na Platformie i/lub w Witrynie oraz rejestracja konta YouLend są bezpłatne.

11.2. Jeśli Twój wniosek o finansowanie zostanie zatwierdzony, szczegóły finansowania, w tym wszelkie opłaty należne pożyczkodawcy i/lub YouLend, zostaną określone w Umowie o finansowanie.

11.3. Prowizje i opłaty administracyjne YouLend zostaną określone w Umowie o finansowanie.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Anglii i Walii. Sądy angielskie posiadają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z Warunków korzystania.

12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpływa to na ważność oraz wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania.

12.3. Niniejsze Warunki korzystania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady, na której należy polegać. W celu uzyskania jakichkolwiek porad finansowych, prawnych, podatkowych lub innych należy zawsze skonsultować się z wykwalifikowanym profesjonalnym doradcą (doradcami).

12.4. Wszelkie zawiadomienia będą przekazywane drogą elektroniczną.

12.5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@youlend.com.