Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

YouLend Limited (het "Bedrijf", "YouLend", "ons", "wij") is een naamloze vennootschap geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk met bedrijfsregistratienummer 12576377). Ons hoofdkantoor is gevestigd op 90 High Holborn, 5e verdieping, Londen, Engeland, WC1V 6LJ.

We bieden onze gebruikers toegang tot een online Platform (het "Platform"), waaronder op www.youlend.com, www.youlend.dk, www.youlend.eu, www.youlend.co.uk (de "Website") . Het doel van het Platform is om de totstandkoming van financieringsovereenkomsten ("Financieringscontracten") tussen verkopers en zakelijke/institutionele kredietverstrekkers (de "YouLend Klanten") te vergemakkelijken, die beide een rechtspersoon moeten zijn, aangezien YouLend geen individuen bedient.

Door de Website en het Platform op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en het Platform (de "Gebruiksvoorwaarden") samen met ons Privacybeleid en Cookiebeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we persoonlijke gegevens die we van u verzamelen verwerken en hoe we cookies gebruiken.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden en/of de manier waarop we de Website of het Platform beheren, en zullen redelijke stappen ondernemen om materiële wijzigingen onder uw aandacht te brengen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of met enige wijzigingen die daarin zijn aangebracht, dient u de Website en het Platform niet meer te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dat geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en het Platform in het algemeen en zijn, tenzij anders vermeld, in gelijke mate van toepassing op kredietverstrekkers en verkopers.

Als u via het Platform uitleent, moeten deze Voorwaarden worden gelezen in samenhang met de "Voorwaarden voor Kredietverstrekkers" die ook deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden en die aan u zullen worden voorgelegd ter aanvaarding voordat u geld stort om te lenen.

Als u financiering krijgt via het Platform, moeten deze gebruiksvoorwaarden worden gelezen samen met de Voorwaarden voor Verkopers en verder zoals uiteengezet in uw individuele Financieringscontract.

We kunnen de Website en/of het Platform van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken (inclusief het wijzigen van de inhoud van beide). Houd er echter rekening mee dat de inhoud op de Website en/of het Platform op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn om deze bij te werken. We kunnen niet garanderen dat de Website en/of het Platform of enige inhoud daarop vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Een persoon die geen partij is bij deze Gebruiksvoorwaarden heeft niet het recht om enige voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met onze klantenserviceteam via email op: info@youlend.com.

2. Toegang tot en gebruik van het Platform en de Website

We kunnen niet garanderen dat de Website of het Platform, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zullen zijn. Toegang tot de Website of het Platform is toegestaan op tijdelijke basis en het is mogelijk dat we de toegang tot de Website of het Platform, of een deel daarvan, zonder kennisgeving moeten opschorten als we hiertoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wet of overmachtsituatie of wanneer de Website of het Platform buiten onze schuld niet beschikbaar is. In andere omstandigheden zullen we u ten minste een voorafgaande kennisgeving geven door een dergelijke kennisgeving op de Website of het Platform te plaatsen voordat de Website of het Platform niet beschikbaar zal zijn en we houden deze periode kort.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als, om welke reden dan ook (anders dan onze nalatigheid, contractbreuk of fraude), de Website of het Platform op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te verkrijgen tot de Website en het Platform.

U zult de Website of het Platform niet openen of gebruiken behalve voor het beoogde doel en u zult niet proberen om:

 1. Ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, ongeautoriseerde wijzigingen aan te brengen aan, of enige vorm van kwaadaardige code op welke manier dan ook op de Website, het Platform of het Bedrijf te introduceren;
 2. Reverse-engineering of decompiling (geheel of gedeeltelijk) van het Platform of enige software die beschikbaar is via de Website uit te voeren;
 3. Kopieën te maken, wijzigen, reproduceren, verzenden, wijzigen of distribueren van het gehele of een deel van het Platform of de Website of enig materiaal of informatie die deze bevat, anders dan wettelijk toegestaan;
 4. De Website of het Platform te gebruiken voor elk doel dat onwettig is volgens de toepasselijke wetgeving;
 5. De Website of het Platform te gebruiken om enige vorm van fraude te plegen;
 6. De Website of het Platform te gebruiken om communicatie van ons of een andere dienst of entiteit te simuleren om identiteitsinformatie, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen ('phishing'); of
 7. De Website of het Platform te gebruiken op een manier die de werking ervan verstoort.

U zult het IP-adres van de computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of het Platform op geen enkele manier verhullen of verstoren, of anderszins stappen ondernemen om te voorkomen dat wij het daadwerkelijke IP-adres van de computer die u gebruikt correct identificeren terwijl u de Website bezoekt of Platform.

De Website of het Platform kan hyperlinks of verwijzingen naar een Website van een derde bevatten. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend ter informatie en gemak verstrekt. We hebben geen controle over Websites van derden en aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie op deze Websites. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een Website van een derde partij betekent niet dat we de website, producten of diensten van die derde partij onderschrijven. Uw gebruik van een website van een derde partij kan onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van die website van een derde partij.

We kunnen niet garanderen dat de Website of het Platform veilig of vrij van bugs of virussen is.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platforms om toegang te krijgen tot de Website of het Platform. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

3. Algemene voorwaarden voor de YouLend Accounts

Door een aanvraag in te dienen voor een Youlend Advance of een financieringsofferte of door u te registreren als kredietverstrekker op het Platform, gaat u ermee akkoord en bevestigt u dat:

 1. Alle door u verstrekte informatie nauwkeurig en correct is en u het recht heeft om gegevens in te dienen over het bedrijf waarvan u de gegevens heeft verstrekt;
 2. U namens het genoemde bedrijf een juridisch bindende overeenkomst met ons kunt aangaan;
 3. U het Platform of de Website alleen zult gebruiken voor leendoeleinden of voor het verkrijgen van financiering zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Voorwaarden voor Kredietverstrekkers of Financieringscontracten.
 4. U een actueel adres, telefoonnummer en e-mailadres heeft opgegeven van het bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons onmiddellijk op de hoogte zal stellen als uw contactgegevens veranderen;
 5. U een functionaris van het bedrijf bent of anderszins bevoegd om namens het bedrijf te handelen;
 6. U ons op elk moment machtigt om alle middelen te gebruiken die we nodig achten om uw identiteit te verifiëren bij externe informatieverstrekkers en om zoekopdrachten uit te voeren bij kredietinformatiebureaus over het genoemde bedrijf en haar functionarissen. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie.
 7. U machtigt YouLend om bij een kredietinformatiebureau te zoeken naar het genoemde bedrijf en de aanvrager, hun financiële partners en bedrijven. Voor alle duidelijkheid: de machtiging aan YouLend omvat een machtiging om op zoek te gaan bij kredietinformatiebureaus naar alle bestuurders die bij het genoemde bedrijf betrokken zijn, evenals eventuele borgstellers. Een verslag van deze zoekopdrachten wordt geregistreerd voor alle aanvragers en kan worden gezien door andere bedrijven als ze een kredietonderzoek uitvoeren. Deze zoekopdrachten bij kredietinformatiebureaus kunnen dus van invloed zijn op de kredietscore van het bedrijf en de aanvragers;
 8. U stemt ermee in dat YouLend samenwerkt met "my payment gateway" en andere derden om vooruitgang te boeken met de financiering van het Youlend-voorschot;
 9. U machtigt YouLend om een betaalrekening op te zetten voor het genoemde bedrijf om de terugbetaling van het potentiële YouLend-voorschot dat aan het genoemde bedrijf is verleend, te vergemakkelijken.

Als een financieringsaanvraag namens u is ingediend door een derde partij (bijvoorbeeld door een externe boekhouder of een kredietmakelaar), wordt u gevraagd om te bevestigen dat de informatie die door de derde partij is ingevoerd waar en nauwkeurig is voordat u het financieringscontract aangaan. Hiermee bevestigt u dat de verklaringen in dit onderdeel juist zijn.

Wanneer u zich registreert of financiering aanvraagt op het Platform of de Website (of in het geval van een aanvraag gedaan door een derde partij, wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot uw account), ontvangt u YouLend accountgegevens en een wachtwoord. U stemt ermee in uw wachtwoord en YouLend-accountgegevens strikt vertrouwelijk te houden en u mag deze niet aan derden bekendmaken. U stemt ermee in om ze op dezelfde manier te beschermen als u de gegevens van uw bankrekening of uw bankkaarten zou beschermen. Als u dit niet doet, is dit voor uw eigen risico en voor uw eigen kosten.

U dient uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. Wachtwoorden bevatten een combinatie van hoofdletters en kleine letters en cijfers en/of symbolen. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en we raden wachtwoorden aan die in verschillende gevallen een combinatie van cijfers, symbolen en letters combineren. Dit helpt het risico van ongeautoriseerd gebruik van uw account te voorkomen.

U stemt ermee in dat wij het recht hebben om te veronderstellen dat alle correspondentie, bestellingen, overdrachten en instructies die zijn gemaakt met verwijzing naar uw wachtwoord en account, door u zijn gedaan. U stemt ermee in ons onmiddellijk per e-mail en telefonisch op de hoogte te stellen als u weet of vermoedt dat uw accountinformatie of wachtwoord wordt misbruikt, zodat we uw account kunnen opschorten.

We hebben het recht om elk YouLend-account of wachtwoord op elk moment uit te schakelen als u, naar onze redelijke mening, niet hebt voldaan aan enige materiële bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

Ons privacybeleid bevat details over hoe we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt bij het registreren kunnen gebruiken. U dient het privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u uw registratie of aanvraag voltooit. Door de Website en het Platform te blijven gebruiken, stemt u in met een dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens.

4. Gegevensnauwkeurigheid en fouten

U stemt ermee in om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als enige informatie die door u is verstrekt of vervat in uw YouLend-account verandert en/of als u zich bewust wordt van fouten met betrekking tot uw YouLend-account.

De inhoud van de Website of het Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als advies waarop u zich kunt baseren. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op de Website of het Platform bij te werken, beloven we niet dat de inhoud van de Website of het Platform juist, volledig of up-to-date is.

We behouden ons het recht voor om foutieve financieringsaanbiedingen van de Website of het Platform te verwijderen.

5. Intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en het Platform en op het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en al deze rechten zijn voorbehouden.

YouLend en het YouLend-logo zijn handelsmerken van YouLend en YouLend is de enige eigenaar hiervan. U zult geen ongeautoriseerd gebruik maken van de YouLend-handelsmerken en elk ongeautoriseerd gebruik kan leiden tot vervolging.

www.youlend.com, www.youlend.dk, www.youlend.eu en www.youlend.co.uk zijn de ‘uniform resource locators’ ("URL") van ons bedrijf. U dient geen gebruik te maken van deze URL (of enige andere URL die eigendom is van ons) op een andere Website of digitaal Platform zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

YouLend bezit alle rechten op prijsgegevens en gerelateerde inhoud op het Platform. Door uw registratie op en gebruik van ons Platform worden geen rechten overgedragen op de inhoud en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten op ons Platform. Tenzij anders toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord onze webpagina's of enige inhoud op het Platform niet te controleren, te gebruiken of te kopiëren, inclusief maar niet beperkt tot prijsgegevens, zonder onze voorafgaande toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde reproductie kan worden vervolgd.

Alle gegevens die door derden aan YouLend zijn gelicentieerd, worden uitsluitend verstrekt voor gebruik op de Website of het Platform en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de toestemming van deze derden.

6. Aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor fraude (inclusief frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verzwijging), contractbreuk, opzettelijk verzuim, nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt (inclusief enige aansprakelijkheid met betrekking tot overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of die van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers).

Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden is beperkt tot elk direct verlies of enige schade die een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een dergelijke schending en die rechtstreeks voortvloeit uit de handelingen van de in gebreke blijvende partij. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of schade en is niet aansprakelijk voor verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met uw:

 1. Gebruik van, of onmogelijkheid om de Website en/of het Platform te gebruiken; of
 2. Gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op de Website en/of het Platform wordt weergegeven,
 3. Behalve waar een dergelijke aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van onze contractbreuk, nalatigheid of fout.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van abnormale of onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle die onvermijdelijk zouden zijn geweest ondanks alle inspanningen om het tegendeel te betrachten, bijvoorbeeld vertragingen of storingen veroorzaakt door problemen met een ander systeem of netwerk, elke storing of defect in de verzending, communicatie, gegevensverwerking of computerfaciliteiten, mechanische storing, een staats- of regeringsdaad, oorlog, oproer of terrorisme, overmacht, de opschorting van een markt, post- of andere stakingen of dergelijke industriële actie of enige voorkoming van of belemmering bij het verkrijgen van materialen, energie of andere benodigdheden die nodig zijn voor de uitvoering van onze verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden.

We zijn niet aansprakelijk voor het niet weergeven op de Website en/of het Platform, voor het intrekken of voor het niet matchen met een potentiële kredietverstrekker of verkoper, een aanbod om te lenen of een aanvraag om financiering te krijgen die u bij ons indient.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een DDoS-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website en/of Platform of voor het downloaden van enige inhoud.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt als gevolg van een vertraging in de verwerking van uw inkomsten en de terugbetaling van een Youlend-voorschot. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die verband houdt met het niet terugbetalen van enig bedrag op een rekening die u ons heeft geadviseerd.

7. Specifieke Voorwaarden voor Kredietverstrekkers

Er wordt verwezen naar de Voorwaarden voor Kredietverstrekkers, zoals van tijd tot tijd gewijzigd wordt. Elke Kredietverstrekker zal de Voorwaarden voor Kredietverstrekkers met YouLend aangaan.

8. Specifieke Voorwaarden voor Financieringscontracten

Er wordt verwezen naar het individuele financieringscontract dat wordt aangegaan tussen een verkoper en de kredietverstrekker.

9. YouLend Vergoedingen en Tarieven

Aan het registreren voor een YouLend-account of het aanvragen van financiering op het Platform en/of Website zijn geen kosten verbonden.

Als een financieringsaanvraag wordt goedgekeurd, bevestigen we (i) het bedrag dat u kunt krijgen, (ii) de discontovoet of rentevoet waartegen uw Youlend-voorschot zal worden uitbetaald en (iii) het tijdstip waarop uw voorschot wordt terugbetaald ( de "Merchant Details"). De Merchant Details worden gespecificeerd in het Financieringscontract en omvatten alle rente verschuldigd aan de kredietgever plus eventuele vergoedingen en/of rente verschuldigd aan YouLend.

Behalve in gevallen waarin papieren kopieën wettelijk verplicht zijn, zal YouLend alle mededelingen, documenten of verklaringen elektronisch aan u beschikbaar stellen. We behouden ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen om onze kosten te dekken als u een papieren kopie van dergelijke documenten nodig heeft.

De administratiekosten en tarieven voor YouLend worden uiteengezet in de Voorwaarden voor Kredietverstrekkers en de Financieringscontracten.