Polityka prywatności

Wielka Brytania i Europejski Obszar Gospodarczy

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2023

1. Wprowadzenie

YouLend Limited („YouLend”, wraz ze spółkami zależnymi będącymi w całości jej własnością, zwanymi dalej „Grupą YouLend”, „my”, „nasz” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Celem niniejszej Informacji o ochronie prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z naszą działalnością.  

W zależności od regionu, w którym się znajdujesz, następujące spółki Grupy YouLend są odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych:

• Wielka Brytania i Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) (z wyłączeniem Niemiec):  YouLend, 90 High Holborn, WC1V 6LJ.

• Niemcy: YouLend GmbH, Maximilianstr. 54, 80538 Monachium i YouLend, 90 High Holborn, WC1V 6LJ.

Artykuł 27 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) wymaga od organizacji, które nie mają siedziby w Unii Europejskiej, wyznaczenia przedstawiciela w UE, jeśli podlegają przepisom RODO. Przedstawicielem YouLend Limited i YL I Limited w UE jest YouLend GmbH.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności podlega naszym Warunkom korzystania.

Przetwarzanie danych osobowych podlega wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r., a także wszelkich innych aktów prawnych, które zastępują RODO w Wielkiej Brytanii.

2. Informacje kontaktowe

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail, wysyłając wiadomość na adres mailto:dpo@youlend.com. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.youlend.com.

3. Dane osobowe gromadzone przez YouLend

Dane osobowe stanowią informacje o żyjącej osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych informacji (samych lub w połączeniu z innymi informacjami) („Osoba, której dane dotyczą”).

YouLend może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

• Dane, które nam przekazujesz

Możesz przekazać nam informacje w ramach wniosku składanego w imieniu Twoim lub Twojej firmy, a także kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny, informacje finansowe, informacje o wszelkich trudnych okolicznościach, o których nas poinformujesz, lub inne dane osobowe.

• Dane, które zbieramy na Twój temat

Będziemy zbierać dane na temat Twoich transakcji z nami, w tym dotyczące wszelkich kart lub kont.

Możemy zbierać informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego („IP”) używanego do połączenia Twojego komputera z Internetem, dane logowania i informacje o systemie operacyjnym.

Rozmowy telefoniczne, które z nami prowadzisz, mogą być nagrywane, a nagrania te mogą być wykorzystywane do celów szkoleniowych lub w celu spełnienia przez nas wymogów regulacyjnych. Wszelkie dane przekazane podczas rozmowy telefonicznej będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

• Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Ściśle współpracujemy z podmiotami trzecimi (na przykład partnerami biznesowymi, wprowadzającymi, podwykonawcami w zakresie obsługi technicznej płatności i dostaw, dostawcami usług analitycznych, agencjami kredytowymi i agencjami ds. zapobiegania nadużyciom finansowym) i możemy od nich otrzymywać informacje na Twój temat. Obejmuje to informacje o Twoim pochodzeniu i historii, w tym informacje kredytowe i informacje o karalności, a także informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych produktów i usług.

4. Jak YouLend wykorzystuje, ujawnia i przetwarza dane osobowe

4.1 Świadczenie naszych usług

Gdy złożysz wniosek o finansowanie, wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby zweryfikować Twoją tożsamość i zdecydować, czy zatwierdzić Twój wniosek, a także jaką kwotę finansowania możemy Ci zaoferować.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

• Wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych związanych z produktami YouLend, z których korzystasz.

• Zapewnienia Ci usług wsparcia klienta i pomocy w zrozumieniu, jak możesz korzystać z naszych produktów i usług.

Podstawa prawna do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych

Wypełnianie zobowiązań umownych między Tobą a nami (lub Twoją firmą a nami).

Uzasadnione interesy (musimy skutecznie wypełniać nasze zobowiązania i chcemy dostarczać Ci dobre produkty i usługi).

Zobowiązania prawne

4.2 Ochrona przed przestępstwami finansowymi

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do weryfikacji Twojej tożsamości i ochrony przed nadużyciami finansowymi, praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi. Wykorzystujemy je również w celu lepszego poznania sytuacji finansowej Twojej firmy i zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych związanych z finansowaniem YouLend.

Podstawa prawna do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych

Zobowiązania prawne.  

4.3 Marketing

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

• Przekazywania Ci informacji o innych oferowanych przez nas produktach lub usługach.

• Przekazywania Ci informacji o promocjach lub ofertach naszych partnerów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

• Umożliwienia partnerom i innym organizacjom dostarczenia Ci informacji o ich produktach i usługach.

• Mierzenia lub badania skuteczności naszych działań marketingowych i reklamowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam.

• Poznania Twojej opinii na temat naszych produktów i usług.

Tam, gdzie zezwala na to prawo krajowe, zakładamy, że chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w sprawie informacji o produktach, usługach, ofertach i promocjach YouLend. Tam, gdzie prawo krajowe wymaga od nas uzyskania Twojej zgody na wysyłanie wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego, uzyskamy wcześniej taką zgodę.  W dowolnym momencie możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci informacji marketingowych lub wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, pisząc na adres dpo@youlend.com.

Podstawa prawna do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych

Uzasadnione interesy (wysyłanie materiałów marketingowych między firmami, rozwijanie naszych produktów i usług, zapewnienie, że nasz marketing jest dostosowany do Twoich zainteresowań oraz skuteczne wypełnianie naszych obowiązków prawnych i umownych).

Zgoda (w przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania Twojej zgody na marketing między firmami).

4.4 Ulepszanie naszych usług

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby móc rozwijać i ulepszać oferowane przez nas usługi.

Podstawa prawna do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych

Uzasadnione interesy (poznanie, w jaki sposób wykorzystywane są nasze produkty, abyśmy mogli opracowywać nowe produkty i ulepszać produkty, które obecnie oferujemy).

4.5 Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, egzekwowanie naszych praw i inne cele prawne

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

• Udostępniania ich innym organizacjom (na przykład organom rządowym, organom ścigania, organom podatkowym i agencjom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym).

• Jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (na przykład niektóre kraje wymagają od nas poznania potrzeb związanych z lukami w zabezpieczeniach, które mogą wymagać dodatkowego wsparcia).

• W związku z roszczeniami prawnymi.

• W celu pomocy w wykrywaniu lub zapobieganiu przestępstwom.

W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani poprosić Cię o podanie informacji o innych osobach. Na przykład możemy poprosić Cię o wyjaśnienie Twoich relacji z osobą, która dokonała spłat w ramach Twojego finansowania YouLend. Jeśli Ty lub Twoja firma przekazujecie nam dane osobowe innych osób, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że rozumieją one, w jaki sposób będziemy przetwarzać ich dane osobowe.

Podstawa prawna do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych

Wypełnianie zobowiązań umownych między Tobą a nami (lub Twoją firmą a nami).

Uzasadnione interesy (na przykład ochrona YouLend podczas sporu prawnego).

Istotny interes publiczny (jeśli przetwarzamy Twoje wrażliwe dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych, które nas dotyczą).

Zobowiązania prawne.

5. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W ramach dostarczania Ci produktów i usług możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że będziemy używać oprogramowania komputerowego lub analizy predykcyjnej do automatycznej oceny okoliczności w celu zidentyfikowania ryzyka lub przewidywania określonych wyników.

Przykłady tego rodzaju przetwarzania obejmują automatyczne obliczanie limitów finansowania, analizę zdolności kredytowej oraz ocenę aktywności na koncie w celu wykrywania przestępstw finansowych i zapobiegania im.

Profilowanie jest przydatnym narzędziem, ponieważ pozwala nam lepiej poznać Osoby, których dane dotyczą, korzystające z naszych usług i ich specyficzne potrzeby. Daje nam to możliwość wykorzystania danych osobowych w celu dostosowania naszej oferty marketingowej i produktowej, ale także w celu zapewnienia klientom rzetelnych wyników.

Masz prawo zrezygnować z profilowania w celach marketingowych.

6. Przechowywanie danych osobowych

Dostarczając Ci produkty lub usługi, tworzymy rejestry zawierające Twoje informacje, takie jak rejestry kont, rejestry aktywności i rejestry finansowania. Rejestry mogą być przechowywane na różnych nośnikach (fizycznych lub elektronicznych) i w różnych formatach.

Zarządzamy naszymi rejestrami, aby ułatwić świadczenie naszych usług (na przykład ze względów operacyjnych, takich jak rozpatrywanie wszelkich zapytań dotyczących konta użytkownika) oraz aby spełnić wymogi prawne i regulacyjne. Rejestry pomagają nam wykazać, że wypełniamy nasze obowiązki i przechowywane są jako dowód naszej działalności biznesowej.

Okresy przechowywania rejestrów są określane na podstawie ich rodzaju, charakteru działalności, produktu lub usługi, kraju, w którym znajduje się firma YouLend Group oraz obowiązujących lokalnych wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Zwykle przechowujemy dane konta przez co najmniej pięć lat po zakończeniu naszej współpracy, natomiast inne dane są przechowywane krócej. Okresy przechowywania mogą być co pewien czas zmieniane w zależności od wymagań biznesowych lub prawnych i regulacyjnych.

W wyjątkowych sytuacjach możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy czas, zwłaszcza w przypadku konieczności wstrzymania procesu ich niszczenia lub utylizacji na podstawie nakazu sądowego lub dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub organy regulacyjne.

7. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Będziemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom:

7.1 Firmom, które świadczą dla nas usługi: Są to firmy, które pomagają nam świadczyć usługi, z których korzystasz i które z tego powodu muszą przetwarzać Twoje dane.  Są to, m.in.:

• Dostawcy usług analitycznych, identyfikacji klienta (Know Your Customer, KYC) i bezpieczeństwa cybernetycznego, którzy pomagają w weryfikacji tożsamości oraz wykrywaniu nadużyć finansowych. Dostawcy ci mogą wykorzystywać technologię biometryczną, aby umożliwić zidentyfikowanie Cię, jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić przy użyciu innych metod. Zawsze przed przeprowadzeniem tego typu weryfikacji zwrócimy się z zapytaniem.

• Dostawcy mocy obliczeniowej, pamięci masowej i oprogramowania w chmurze.

• Nasz dostawca platform business intelligence i platform analitycznych.

• Firmy, które pomagają nam w analizie funkcjonalnej.

• Firmy, które pomagają nam w marketingu.

• Firmy, które pomagają nam w obsłudze klienta i zarządzaniu Twoim kontem.

• Firmy, które świadczą nam usługi bankowe i inne usługi finansowe.

• Firmy, które pomagają nam w zapobieganiu nadużyciom i przestępstwom finansowym.

7.2 Agencjom kredytowym i agencjom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym: W celu rozpatrzenia Twojego wnioskuudostępnimy Twoje dane osobowe partnerom zewnętrznym, w tym Experian i CIFAS,którzy przekażą nam informacje o Twojej firmie oraz informacje o osobachpowiązanych z tą firmą, takich jak właściciel lub dyrektorzy firmy.Przeprowadzamy te kontrole w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciomfinansowym i praniu pieniędzy.

Tak długo, jak posiadasz u nas aktywne konto, partnerzy ci, np. Experian, mogą przeprowadzaćokresowe wyszukiwania i powiadamiać nas o wszelkich zmianach dotyczących Twojejfirmy lub osób powiązanych z Twoją firmą, które być może będziemy musielizbadać w ramach bieżącego zarządzania Twoim kontem.

Sposoby wykorzystywania i udostępniania danych osobowych przez Experian zostałyszczegółowo opisane na stronie https://www.experian.co.uk/legal/crain/.

Sposoby wykorzystywania i udostępniania danych osobowych przez CIFAS, a takżepotencjalne konsekwencje w przypadku potwierdzenia nadużycia finansowego,zostały wyjaśnione bardziej szczegółowo na stroniehttps://www.cifas.org.uk/fpn.

7.3 Każdemu,komu możemy udostępnić Twoje informacje, bo uzyskaliśmy na to Twoją zgodę: Mogą tobyć osoby, które na Twoją prośbę będą Cię reprezentować, np. adwokaci.

7.4 Naszympartnerom: Możemyudostępniać informacje o Twoim wniosku i finansowaniu partnerowi, którywprowadził Cię do YouLend.

7.5 Organomścigania i innym podmiotom zewnętrznym: Możemy udostępniać informacje o Tobie:

·      Władzom,które wykrywają i zwalczają przestępstwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy,terroryzm i uchylanie się od płacenia podatków, jeśli będzie to wymagane przezprawo lub konieczne z innych powodów.

·      Policji,sądom lub organom rozstrzygania sporów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

·      Innymbankom, aby pomóc w odnalezieniu pieniędzy, jeśli padniesz ofiarą oszustwa lubinnego przestępstwa, lub jeśli dojdzie do sporu dotyczącego płatności.

·      Wszelkiminnym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszychzobowiązań prawnych.

7.6 Firmomskupującym długi: Jeśli niespłacisz zaciągniętej u nas pożyczki, możemy udostępnić Twoje dane kontaktowefirmom zajmującym się skupowaniem długów.

7.7 Spółkinależące do grupy: Możemy udostępniać szczegółowe informacje na Twójtemat w ramach Grupy YouLend.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobom z innychfirm, jeśli zmienimy strukturę Grupy YouLend, połączymy się z inną firmą lubzostaniemy przejęci przez inną firmę.

8. Przekazywanie informacji za granicę

Możemy przekazywać Twoje dane organizacjom w innych krajach (w tym innym spółkom w ramach Grupy YouLend) z zastrzeżeniem, że każdy, komu je przekażemy, będzie je chronił w taki sam sposób jak my i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będziemy przekazywać informacje do krajów spoza Wielkiej Brytanii i EOG (który obejmuje kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię), będziemy to robić tylko wtedy, gdy:

• Na szczeblu krajowym podjęto decyzję, że kraj lub organizacja, której udostępniamy Twoje dane, będzie odpowiednio chronić te informacje;

• Takie przekazanie danych zostało zatwierdzone przez odpowiedni organ ochrony danych; i/lub

• Zawarliśmy umowę z organizacją, której udostępniamy Twoje dane, zapewniającą odpowiednią ochronę Twoich danych.

9. Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i wykorzystywania danych w ramach świadczonych przez nas usług.  Podobnie jak wiele firm technologicznych, wykorzystujemy te dane, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę, a także dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Szczegóły naszej Polityki dotyczącej plików cookie znajdują się na stronie https://youlend.com/cookiepolicy.

10. Jakie masz prawa?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych.  Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@youlend.com. Masz prawo do:

• Zakwestionowania wszelkich danych na Twój temat, które Twoim zdaniem są nieprawidłowe, i wezwania nas do podjęcia rozsądnych kroków w celu ich poprawienia.

• Otrzymywania informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane.

• Żądania usunięcia Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach.

• Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii (nieodpłatnie, o ile jest to dla nas w danym momencie uzasadnione) zgromadzonych przez nas w ramach naszej współpracy z Tobą.

• Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu, np. marketingu bezpośredniego.

• Sprzeciwienia się podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, które wywołują skutki prawne dotyczące Ciebie lub które w podobny sposób mogą istotnie na Ciebie wpływać.

• Sprzeciwienia się w niektórych innych sytuacjach dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

• W przeciwnym razie, ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

• Przenoszenia, kopiowania lub przesyłania Twoich danych osobowych (jeśli jest to dla nas uzasadnione i proporcjonalne).

• Złożenia skargi, jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz skierować sprawę do organu nadzorczego:

o W Wielkiej Brytanii – Urząd Rzecznika Informacji (ang. Information Commissioner's Office, ICO). Więcej informacji znajdziesz na stronie https://ico.org.uk.

o W UE – Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zamieszkania.  Organem nadzorczym odpowiedzialnym za działalność YouLend GmbH jest Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych (ang. Bavarian State Office for Data Protection Supervision, BayLDA). Możesz się z nim skontaktować pod adresem postelle@lda.bayerb.de.

11. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Przesyłając nam swoje dane, zgadzasz się na wykorzystanie ich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Co pewien czas możemy aktualizować i zmieniać niniejszą Politykę prywatności, publikując zmiany na tej stronie. Wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na naszej stronie internetowej. Gdy wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, które według naszego uznania mogą mieć wpływ na Twoje dane osobowe, przekażemy Ci stosowne do okoliczności powiadomienie.

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej i naszych usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki prywatności będzie oznaczać akceptację tych zmian.