Privacybeleid

1. Inleiding

YouLend Limited (hierna "YouLend") en/of haar gelieerde ondernemingen ("wij", "onze" of "ons") willen u (de "Klant") informeren dat uw privacy op het internet van cruciaal belang voor ons is. Het succes van ons bedrijf hangt af van ons vermogen om het vertrouwen van onze Klanten te behouden. Via onze bedrijfsactiviteiten verzamelen we informatie over onze Klanten, en we willen onze Klanten informeren over het soort informatie dat we verzamelen, wat we ermee doen en hoe onze Klanten de informatie die ze ons toevertrouwen kunnen corrigeren of wijzigen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die door YouLend worden aangeboden en op alle informatie die wordt verzameld via en voortvloeiend uit het gebruik van de diensten en websites van YouLend door de Klanten. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op andere organisaties of personen waarnaar we op dergelijke websites verwijzen via banners of links.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen door een herziene versie op www.youlend.com te plaatsen of door de Klant anderszins op de hoogte te stellen. De herziene versie is van kracht op het moment dat deze wordt gepost of wordt medegedeeld. Daarom raden we u ten zeerste aan om www.youlend.com regelmatig te bezoeken om dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden opnieuw in te zien.

Onze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op dit Privacybeleid.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de UK Data Protection Act 2018 en alle andere wetgeving die de AVG vervangt in de UK.

2. Contactgegevens

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op legal@youlend.com of per telefoon +44 845 600 3573. YouLend is gevestigd aan 90 High Holborn, 5e verdieping, Londen, Engeland, WC1V 6LJ. Aanvullende informatie is te vinden op www.youlend.com.

3. Persoonlijke gegevens verzameld door YouLend

‘Persoonlijke gegevens’ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("Persoonlijke Gegevens"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd aan de hand van de Persoonsgegevens (de "Betrokkene").

YouLend is verantwoordelijk voor alle verzamelde Persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor Persoonsgegevens bepaalt YouLend het doel en de middelen voor het gebruik van Persoonsgegevens.

Het doel of de doelen van YouLend's verwerking van Persoonsgegevens hebben betrekking op het volgende:

 1. Klantidentificatie, monitoring en rapportage in overeenstemming met de UK Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (hierna de "Anti-Money Laundering Regulation" - Antiwitwasverordening)
 2. Authentificatie van Klanten op het YouLend-platform
 3. Kredietbeoordeling van Klanten die financiering aanvragen via YouLend
 4. Transactie-informatie verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
 5. Gebruikerservaring, website-optimalisatie en communicatie met Klanten.

Voor elke toepassing moet de Klant aan YouLend informatie verstrekken die is gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden van YouLend of anderszins is overeengekomen. Deze informatie omvat informatie over het bedrag, de identiteit van de aanvrager en relevante functionarissen, directeuren en uiteindelijk gerechtigden, ontvanger van fondsen, valutaomwisseling, locatie van fondsen enz. De genoemde informatie wordt als Persoonsgegevens beschouwd als de informatie toebehoort aan een identificeerbare fysieke persoon. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het vergemakkelijken van het aanbieden van de YouLend-diensten, inclusief het verstrekken van financiering.

Daarnaast verzamelt YouLend Persoonsgegevens tijdens het sollicitatieproces en tijdens het volgen van transacties met betrekking tot de verzender en ontvanger van een transactie. Deze verbintenissen worden uitgevoerd in overeenstemming met de verplichtingen van YouLend onder de Antiwitwasverordening.

YouLend verzamelt Persoonsgegevens met betrekking tot de Klanten van YouLend om ervoor te zorgen dat YouLend voldoet aan de vereisten van de Antiwitwasverordening. Dergelijke informatie kan bestaan uit namen, geboortedata, burgerservicenummers, belastingidentificatienummers en identificatiedocumenten van uiteindelijke begunstigden van bedrijven, gemachtigde ondertekenaars, functionarissen, directeuren en ander relevant personeel. Deze stukjes informatie zijn verplichte informatie aangezien ze worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

YouLend kan ook Persoonsgegevens van derden verzamelen om de identiteit en informatie die de Klant heeft ontvangen te verifiëren en om fraude en illegale activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te voorkomen, en om een kredietbeoordeling uit te voeren in verband met de aanvraag van een Klant voor financiering via YouLend. Deze verzameling van Persoonsgegevens kan een zoekopdracht naar kredietinformatiebureaus omvatten voor de genoemde Klant en aanvrager, inclusief maar niet beperkt tot bestuurders, uiteindelijke begunstigden en functionarissen, hun financiële partners en bedrijven. Voor alle duidelijkheid: de machtiging aan YouLend omvat een machtiging om op zoek te gaan bij kredietinformatiebureaus naar alle directeuren, uiteindelijke begunstigden en functionarissen die betrokken zijn bij de genoemde Klant, evenals eventuele borgstellers. Een verslag van deze zoekopdrachten wordt geregistreerd voor alle aanvragers en kan worden gezien door andere bedrijven als ze een kredietonderzoek uitvoeren. Deze zoekopdrachten bij kredietinformatiebureaus kunnen dus van invloed zijn op de kredietscore van het bedrijf en de aanvragers;

Communicatie met de Klanten van YouLend wordt opgeslagen met als doel het leveren en beheren van de diensten die door YouLend worden geleverd. Deze informatie wordt als Persoonsgegevens beschouwd als het betrekking heeft op een identificeerbare persoon. Deze informatie omvat e-mails, instructies, faxen of telefoontjes gericht aan YouLend.

YouLend kan informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van de diensten door de Klant en het gebruik van de websites van YouLend door middel van cookies, inclusief IP-adressen. Lees het Cookiebeleid van YouLend, dat online beschikbaar is op www.youlend.com.

4. Hoe YouLend Persoonsgegevens gebruikt, openbaar maakt en verwerkt

Zoals hierboven vermeld, verwerkt YouLend Persoonsgegevens met betrekking tot de Betrokkenen om de door YouLend geleverde diensten te leveren en te beheren, waaronder het verstrekken van financiering en kredietbeoordeling, instructies, transacties, klantenservice, website-optimalisatie enz. YouLend verwerkt ook informatie met als doel fraude en schendingen van de juridische overeenkomsten van YouLend op te sporen en te voorkomen en om technische, financiële, fiscale, compliance- en administratieve functies te vervullen.

Dit Privacybeleid maakt deel uit van het contract met de Klant. Volgens het contract geeft de Klant YouLend toestemming om de Persoonsgegevens die van de Klant zijn verzameld te verwerken in overeenstemming met de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. YouLend kan Persoonsgegevens openbaar maken zoals vereist door de wet, met inbegrip van toepasselijke belastingregels of marktregels, of een wetgevende of toezichthoudende autoriteit of een andere persoon die wettelijk gerechtigd is om dergelijke openbaarmaking te eisen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

Verder kan YouLend Persoonsgegevens vrijgeven aan derden in en buiten het Verenigd Koninkrijk waar dergelijke openbaarmaking/verwerking dient voor hosting en opslag, compliance-doeleinden, fraudepreventie, kredietbeoordeling of om de overdracht van fondsen mogelijk te maken namens of geïnitieerd door de Betrokkene of de Klant. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens kan ook worden gedaan om andere delen van haar diensten uit te voeren en de klantrelatie te beheren, inclusief, maar niet beperkt tot overheidsinstanties en/of samenwerkingspartners zoals correspondentbanken en dienstverleners. Derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, externe kapitaalverschaffers.

De Klant machtigt YouLend om informatie over te dragen aan een juridische entiteit binnen de YouLend-groep en aan een gerenommeerde derde partij in verband met de uitvoering van een kredietbeoordeling van de klant en alle functionarissen, directeuren en uiteindelijk gerechtigden die verband houden met de genoemde Klant evenals eventuele borgstellers.

YouLend heeft externe gegevensverwerkers ingeschakeld voor het hosten en opslaan van informatie, inclusief Persoonsgegevens, waarvoor YouLend verantwoordelijk is. YouLend zorgt ervoor dat alle verwerkingen van Persoonsgegevens die door gegevensverwerkers worden uitgevoerd, worden uitgevoerd op instructie van YouLend en in volledige overeenstemming met het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Wanneer YouLend vereist of toegestaan is om informatie vrij te geven, zal YouLend alleen Persoonsgegevens vrijgeven die nodig zijn om het doel te bereiken.

Om uw aanvraag te verwerken, zullen we uw bedrijfsinformatie (waaronder mogelijk persoonlijke gegevens) verstrekken aan externe partners, waaronder aan Experian, en zij zullen ons informatie geven over uw bedrijf en informatie over mensen die met het bedrijf zijn verbonden, zoals een bedrijfseigenaar of bestuurders. We voeren deze controles uit met het oog op het opsporen en voorkomen van fraude en witwassen.

Deze partners, bijvoorbeeld Experian, zullen periodiek zoeken naar en ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw bedrijf of de mensen die met uw bedrijf zijn verbonden, die we mogelijk moeten onderzoeken als onderdeel van ons doorlopende beheer van uw account. Deze controles vinden plaats gedurende de tijd dat u een actief account bij ons heeft. De manieren waarop Experian persoonlijke informatie gebruikt en deelt, worden in meer detail uitgelegd op https://www.experian.co.uk/legal/privacy-statement.html.

5. Opslaan van en het recht op toegang tot persoonlijke gegevens

De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld. Volgens de Antiwitwasverordening is YouLend verplicht om transactiegegevens en gegevens over de Klant op te slaan gedurende ten minste vijf (5) jaar vanaf het moment van beëindiging van de relatie met de Klant.

Elke Betrokkene heeft het recht om correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van dergelijke persoonlijke informatie te verzoeken als deze onjuist, onvolledig of irrelevant is voor de doeleinden van de verwerking of als deze op een andere manier wordt verwerkt die onwettig is door per e-mail contact op te nemen met YouLend. naar legal@youlend.com.

YouLend is beperkt in het bekendmaken van Persoonsgegevens aan de Betrokkene die vertrouwelijk moet worden gehouden onder de toepasselijke wetgeving, inclusief de Antiwitwasverordening.

6. Veiligheid

YouLend zet zich in om Persoonsgegevens te behandelen met hoge informatiebeveiligingsstandaarden.

YouLend gebruikt computerbeveiligingen zoals firewalls en SSL-softwareversleuteling voor veel van de diensten om persoonlijke informatie die aan YouLend wordt verstrekt te beschermen. YouLend dwingt fysieke toegangscontroles af tot hun gebouwen en bestanden, en YouLend geeft alleen toestemming voor toegang tot persoonlijke informatie voor die werknemers die deze nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.

7. Niet-persoonlijke informatie verzameld door YouLend

YouLend verzamelt niet-persoonlijke informatie, die geen verband houdt met een identificeerbare persoon, om haar diensten te verlenen en te beheren.

 1. Authenticatie:
  In verband met het gebruik van het YouLend-platform wordt informatie verzameld om de identiteit van de Klant te verifiëren om het gebruik van diensten mogelijk te maken, inclusief certificering en wachtwoorden. YouLend verzamelt ook het IP-adres en andere identificerende informatie over de computer of het apparaat dat de Klant gebruikt om toegang te krijgen tot de rekeningen, om mogelijke gevallen van ongeautoriseerde transacties te helpen detecteren.
 2. Transactiegegevens:
  In verband met elke transactie en toepassing moet de Klant YouLend de informatie verstrekken die is gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden van YouLend of anderszins is overeengekomen. YouLend bewaart dergelijke informatie voor elke transactie en Youlend Advance-aanvraag. Deze informatie omvat informatie over het bedrag, de identiteit van de ontvanger van fondsen, valutaomwisseling, locatie van fondsen, financiële informatie over de Klant, eigendom, beheer, websitestatistieken enz. Als de informatie geen betrekking heeft op een identificeerbare persoon, wordt het beschouwd als niet-persoonlijke informatie.
 3. Klantidentificatie:
  YouLend verzamelt informatie over de Klanten om diensten te faciliteren, om de Klant te identificeren en om de bedrijfstakken van Klanten die betrekking hebben op vereisten onder de Antiwitwasverordening te begrijpen.
 4. Correspondentie-informatie van Klanten:
  Er wordt informatie verzameld over de correspondentie van de Klant met YouLend. Deze informatie omvat e-mails, instructies, faxen of telefoontjes gericht aan YouLend.

8. Hoe YouLend niet-persoonlijke informatie die door YouLend is verzameld, gebruikt, openbaar maakt en verwerkt

YouLend verwerkt niet-persoonlijke informatie over de klant om de diensten te verlenen en te beheren, waaronder kredietbeoordeling, instructies, transacties, klantenservice, website-optimalisatie enz. YouLend verwerkt ook informatie met als doel fraude en schendingen van de juridische overeenkomsten van YouLend op te sporen en te voorkomen en om technische, financiële, fiscale, compliance- en administratieve functies te vervullen.

YouLend zal geen niet-persoonlijke informatie over de Klant verkopen, overdragen, leasen of uitlenen aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder toestemming van de Klant. Echter, opdat YouLend haar diensten kan aanbieden; de kwaliteit van haar diensten van tijd tot tijd kan verbeteren; en om de belangen van de klanten te beschermen, zal YouLend in een beperkt aantal gevallen een deel van de informatie van de klant delen met derden.

YouLend zal van tijd tot tijd alle niet-persoonlijke informatie over de Klant openbaar maken en verwerken zoals vereist door de wet, regelgeving, inclusief toepasselijke belastingregelgeving of marktregels, of een wetgevende of toezichthoudende autoriteit of een andere persoon die wettelijk gerechtigd is om een dergelijke openbaarmaking te eisen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

YouLend kan ook niet-persoonlijke informatie over de Klant bekendmaken en hebben verwerkt aan derden in en buiten het Verenigd Koninkrijk, indien een dergelijke openbaarmaking/verwerking nodig is voor administratieve of nalevingsdoeleinden of fraudepreventie of met het oog op het mogelijk maken van de overdracht van fondsen geïnitieerd door de Klant of het uitvoeren van andere onderdelen van haar dienstverlening en het beheren van de cliëntrelatie, waaronder maar niet beperkt tot overheidsinstanties en/of samenwerkingspartners zoals kredietbeoordelaars, banken en dienstverleners.

De Klant machtigt YouLend om alle niet-persoonlijke informatie over te dragen aan elke juridische entiteit binnen de YouLend groep of aan bedrijven die diensten verlenen aan groepsmaatschappijen in en buiten het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot zakelijke, ontwikkelings-, compliance-, algemene advies- en statistische doeleinden. Openbaarmaking van niet-persoonlijke informatie zal plaatsvinden in volledige overeenstemming met alle toepasselijke openbaarmakingsbeperkingen.

9. Opslag van niet-persoonlijke informatie

De verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is om de geïdentificeerde doeleinden uit te voeren en zoals redelijkerwijs vereist is voor zakelijke doeleinden of zoals redelijkerwijs vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief opslag gedurende ten minste vijf (5) jaar vanaf het tijdstip van beëindiging van de klantrelatie.

10. Beveiliging van niet-persoonlijke informatie

De verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is om de geïdentificeerde doeleinden uit te voeren en zoals redelijkerwijs vereist is voor zakelijke doeleinden of zoals redelijkerwijs vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief opslag gedurende ten minste vijf (5) jaar vanaf het tijdstip van beëindiging van de klantrelatie.

YouLend maakt voor veel van de services gebruik van computerbeveiliging, zoals firewalls en gegevensversleuteling. YouLend dwingt fysieke toegangscontroles af tot de gebouwen en bestanden van YouLend, en we autoriseren alleen toegang tot persoonlijke informatie voor die werknemers die deze nodig hebben om hun werkverantwoordelijkheden te vervullen.

De beveiliging van de accounts van de Klant is afhankelijk van de bescherming door de Klant van het YouLend-wachtwoord van de klant, enz. De Klant mag het YouLend-wachtwoord met niemand delen. De vertegenwoordigers van YouLend zullen nooit om het wachtwoord van een Klant vragen, dus elke e-mail of andere communicatie waarin om het wachtwoord van de Klant wordt gevraagd, moet als ongeautoriseerd en verdacht worden behandeld en worden doorgestuurd naar legal@youlend.com.